Introductie
Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste is dat telt. Daarom leggen wij in dit document uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Veerman & Lukaart als verwerker
Als Veerman & Lukaart hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld voor de diensten waar wij optreden als verwerker. Onder de nieuwe wetgeving is een verwerker een partij die in opdracht van een bedrijf gegevens verwerkt. Een verwerker mag dit alléén doen met het doel dat hem via de opdracht wordt opgedragen. Voor al onze diensten geldt dat wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke, alleen in het geval van deskundigebenoeming waarbij we op specifieke instructies van de klant ons werk utivoeren, kwalificeren wij als verwerker. Voor deze diensten zullen wij een Verwerkersovereenkomst met u afsluiten. Hiermee voldoet u voor wat betreft het gebruik van deze diensen aan de nieuwe privacywetgeving.

Privacy Officer
Voor al uw vragen over deze verklaring kunt u terecht bij de Privacy Officer van Veerman & Lukaart, namelijk:
Naam: R.A.J. (Raimond) Bal
Tel: 0113-853 400
E-mail: privacy@veermanlukaart.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Veerman & Lukaart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Veerman & Lukaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Het leveren van overeengekomen diensten.
B. Het leveren van ondersteuning.
C. Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
D. Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.
E. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
F. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
G. Veerman & Lukaart analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
H. Veerman & Lukaart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle van onze eigen administratie door de extern accountant.
I. Tot slot verwerkt Veerman & Lukaart bepaalde gegevens voor historische en/of statistische doeleinden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:
• Potentiële klanten, bestaande klanten, hun vertegenwoordigers en hun belanghebbenden.
• Alle medewerkers en andere natuurlijke personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.
• Bezoekers van onze website (www.veermanlukaart.nl)

Hoe lang bewaren wij gegevens en op basis van welke grondslag?
Veerman & Lukaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. Hieronder zijn voor de belangrijkste diensten en activiteiten de bewaartermijnen van de persoonsgegevens beschreven. Ook na afloop van die periode kunnen we gegevens langer bewaren indien nodig. Dit doen wij dan enkel met uw uitdrukkelijke, schriftelijke (waaronder e-mail) toestemming.

Verwerking: Klantbeheer
Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang u klant bij ons bent en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u om wat voor reden dan ook geen klant meer bij ons bent, worden de gegevens 7 jaar bewaard voor de doelen zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven.

Persoonsgegevens
Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Geslacht
Bankrekeningnummer
KvK nummer
Profiellinks social media
Vrijetijdsbesteding en interesses

Verwerking: Waarderen, Aankopen, Verkopen, Fuseren, Bemiddelen tussen aan- en verkoop
Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Onderstaande gegevens kunnen verwerkt worden wanneer u gebruikt maakt van onze diensten zoals het waarderen, aankopen, verkopen, begeleiding bij fusie, bemiddeling bij aan- en verkoop van bedrijfsactiviteiten en/of –onderdelen etc.

Persoonsgegevens
Bankrekeningnummer
Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens
Beroep en betrekking
Burgerservicenummer (BSN)
Contactgegevens (o.a. e-mailadres / telefoonnummer)
Financiële gegevens / – bijzonderheden
Geboortedatum
Geslacht
Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

Met wie delen wij uw gegevens?
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veerman & Lukaart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Veerman & Lukaart uw persoonsgegevens aan andere derden. Veerman & Lukaart deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen, of met uw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen.
De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Veerman & Lukaart gebruikt functionele, analytische en tracking cookies in haar website www.veermanlukaart.nl.

• Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
• Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we voor uw relevante informatie kunnen tonen.
• Analytische cookies: deze cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich altijd zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Omdat wij als Veerman & Lukaart transparant willen zijn over welke gegevens wij van u verzamelen vindt u hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Naam cookie Functie Bewaartermijn
_ga : Deze derde partij Google Analytics cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet mogelijk voor Veerman & Lukaart om een gebruiker persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. Bewaartermijn 2 jaar
_gid :  Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om informatie over iedere bezochte pagina op te slaan. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet mogelijk voor Veerman & Lukaart om een gebruiker persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. Bewaartermijn 1 dag
devicePixelRatio : Deze cookie slaat de schermresolutie van de bezoeker op zodat de website zo optimaal mogelijk gepresenteerd wordt. Bewaartermijn 1 week
PHPSESSID : De cookie hoort bij PHP (een programmeertaal om de website te kunnen laten functioneren) en zorgt ervoor dat de website gegevens kan opslaan die niet kunnen worden opgeslagen zonder dat ze eerst naar een geschikte bestandsindeling te converteren. Op de website van Veerman & Lukaart wordt deze gebruikt om een gebruikerssessie tot stand te brengen en om deze gegevens door te geven via een tijdelijke cookie, die doorgaans een sessie-cookie genoemd wordt. Bewaartermijn: Wanneer de browsersessie beëindigd wordt.

Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veerman & Lukaart. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Privacy Officer (privacy@veermanlukaart.nl).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Veerman & Lukaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor toelichting op welke beveiligingsmaatregelen wij nemen, zie www.veermanlukaart.nl/beveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer (privacy@veermanlukaart.nl).

Wijzigen van privacyverklaring
Veerman & Lukaart is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader aan te reden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Daarnaast zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

Andere websites
De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Veerman & Lukaart verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Veerman & Lukaart uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Officer (privacy@veermanlukaart.nl).